Този сайт използва бисквитки. Прочети повече...

Наричат еTwinning с много имена – училище и класна стая на бъдещето, модерно образование, виртуална класна стая, необикновено пътешествие, вдъхновение, професионално развитие и още с много други.

За учениците от 4а клас 137 СУ „Ангел Кънчев“, гр.София, еTwinning е възможност да откриват света заедно с деца от други класове в Европа и в България, да растат, учат и играят заедно.

През 2017 – 2018 г. учебна година децата от класа участваха в два еTwinning проекта:

  • “Inside The Rainbow” – международен проект, в който чрез разнообразни педагогически задачи с цветните лъчи на светлината и с музикалните тонове, децата формират ключови компетенции, развиват своето асоциативно мислене, себепознание и умение да растат хармонични, здрави и щастливи;
  • “Аз обичам България“ – национален еTwinning проект, които възпитава в родолюбие, съхранение на уникалната българска идентичност и родовата памет. Към националния проект се присъединиха и нашите приятели от 3в клас с класен ръководител г-жа Мая Тисовска.

Ирена Райкова, класен ръководител на IV а клас,
национален еTwinning посланик

Източник: www.pedagozi.bg

e twin 2017 ilovebulgaria

e twin 2017 Kahoot

LOGO GREENПроектът „G.R.E.E.N. in EUROPE - Green Entrepreneurial Education Network in Europe“ - има две основни работни идеи: професионална  квалификация на учителите и образователни иновации в областта на обучението по предприемачество за учениците. Важна част от проекта е качеството на образованието, свързано със създаване на навици за повишаване на устойчивостта на околната среда и активното гражданско образование, както и междукултурният обмен между училищата партньори. Проектните дейности включват сертифициране на уменията, придобити по време на проекта, както за учителите, така и за учениците. Проектът е за обмен на най-добрите образователни практики свързани със  „зеления“ начин на живот. Има за цел  да се създаде мрежа от добри образователни практики на партньорите, за справяне с проблеми на околната среда, които заплашват  собствените  локални области (въздух, вода и почва, битовите отпадъци и др.), и също така практики насочени срещу нездравословен начин на живот (нездравословни храни, използването на  нискокачествени почистващи продукти и др.). Като първа стъпка в развитието на проекта, учениците трябва да придобият знания за партньорите и да бъдат вдъхновени от добри „зелени“ практики, успешни за страните - партньори.

През втората година от дейността на проекта, учениците  трябва да планират как "да внесат" и възпроизведат "зелените" идеи в собствената си локална среда ("зелени" продукти, технологии, алтернативи и т.н.).

В края на проекта, 6-11 годишните ученици ще имат възможност да планират "зелена" рекламна кампания, а 12-18 годишните ученици трябва да са в състояние да изготвят един елементарен "зелен" бизнес план, който  трябва да бъде представен на местни организации и институции, с който да се подкрепи и "да се продаде" избраната зелена идея.

Визитите по проекта ще бъдат фокусирани върху опита на институциите - партньори, върху околната среда и предприемаческия живот, за разширяване на чувството  за глобално гражданство и отговорност към околната среда, за насърчаване на предприемаческия дух, технологичното образование на учениците.

Целите на проекта са в крак с общите политически приоритети и приоритетите, определени от ЕК в областта на образованието и обучението (ЕСЕТ 2020), чиято съществена цел е подкрепа на подобряване на образователните системи, взаимното обучение, обмен на добри практики и професионално развитие на учителите.

Всички образователни дейности и очакваните в нашия проект задачи са насочени към:
- Осигуряване на обучение за  учители;
- Изучаване на най-добрите практики на страните - партньори в областта на устойчивия  начин на живот;
- Намиране на начин да се осигури обмен на информация относно най-добрите практики в тази област (с помощта на английски език и модерните технологии);
- Посещение на страните на партньори и участие в семинари за проучване на практиките;
- Наставничество над учениците, за да „произвеждат“ идеи за бизнес и да ги  "пренасят", за да променят към живота си към по – здравословен и екологичен;
- Насочване на учениците, бъдещи граждани на Европа, към мислене и планиране на зелена икономика, която може да бъде въз основа на бъдещи системи за производство и потребление на базата на устойчиво използване на ресурсите и намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда;
- Укрепване и развитие на кръстосани умения и ключови компетентности, в съответствие с референтната  рамка за ключовите умения за учене през целия живот, по-специално ИКТ умения, предприемачески и езикови компетенции;
- Насърчаване на информираността и образованието в областта на околната среда, развитие на умения, които отразяват секторите зелената икономика;
-Включване, интегриране на иновативни и активни методи на преподаване като: интердисциплинарно  обучение и използването на съвместни методи, за да се засили развитието и повиши нивото на умения и компетенции на учениците;
- Подкрепа на продължаващото   професионално развитие на учителите, за да се справят с работата, основаваща се на дигитални компетентности и иновативни методи на преподаване, в това число и използване на платформата eTwinning;
- Подпомагане на мобилността на ученици, преподаватели и разработване на стратегически партньорства и съвместни курсове за повишаване на интернационализацията на образованието.

Разпространението на резултатите от проекта  е много важен етап в проекта и се фокусира върху два основни аспекта:
- Знания и  процеси, навици и/или продукти, принадлежащи към сферата на „зеления“ начин на живот;
- Образование на учениците от началните класове  до културата на предприемачеството и бизнеса.

Резултатите от този на транснационално  сътрудничество, ще бъдат широко разпространени сред всички заинтересовани страни чрез събития, панаири, изложби и други. Резултати от дейностите ще бъдат публикувани на училищните сайтове и страницата на проекта. Ще бъдат събрани всички добри практики, свързани с преподаването на предприемачески умения и ще бъдат споделени в eTwinning  пространството.

Повече за проекта ще научите на: https://www.facebook.com/greenineurope/?fref=ts.

Официален WEB сайт на проекта: http://www.primocircolotaranto.gov.it/wordpress/erasmus/en/2017/11/03/erasmus-mobility-diary-gilwern-mobility/

uchene otvad stenite na klasnata stayaЕРАЗЪМ+

Проект "Учене отвъд стените на класната стая"

№ 2016-1-UK01-KA219-024434-5

"Учене отвъд стените на класната стая" е проект, който ще разработи иновативни начини, чрез които учителите могат да осигурят по-вълнуващо реализиране на учебното съдържание за учениците. Проектът включва обучение на открито с цел повишаване на ентусиазма на учениците, постиженията им, свързан е с основните им умения по математика, науки и грамотност. Тези елементи са  съществен компонент за успешен, професионален и социален живот." (Европейска комисия, тематична работна група, 2010-2013 г.) Много ученици от начална училищна възраст са с ниска успеваемост, до 20% от младите европейци не достигат минимално ниво на умения в областта на математиката и науката.

В доклада Ofsted, за повишаване на стандартите и подобряване на живота, (UK) е установено, че когато са планирани и изпълнени добре, уроците извън класната стая допринасят значително за повишаване на тези стандарти и до подобряване на личното, социално и емоционално развитие на учениците. Смята се, че обучението извън класната стая може да направи ученето по-ярко и интересно за учениците и да подобри разбирането на науките от тях. Този проект ще се занимае с постиженията на учениците в ключови области на нашата учебна програма. Обучението ще  ни помогне да разработим по-ефективни начини за мотивиране на учениците от начална училищна възраст. Свързване на външните преживявания като стимули овладяване на знания и умения по математика, грамотност и науки ще подобри качеството на ученическата дейност.

Партньорите са 8: Англия, Белгия, Испания (Тенерифе), Литва, България, Румъния и Италия. Училищата-партньори от различен тип (публични, частни, с повече и с по-малко ученици) от различни икономически и социални райони. Това ще направи по-голямо въздействието на проекта по отношение на опита, обучението и резултатите, заради  домоментния им опит. Ще се предложат планирани дейности за обучение и ще се споделят идеи за разпространение на опита. Един по-широк набор от иновативни идеи за обучение ще бъде споделения опит между партньорите. Някои училища-партньори включват и предучилищна училищна възраст. Осъзнаваме колко е важно ранното развитие на ключовите умения, да бъдат планирани и включени в  обучителни дейности и ученици от тази възраст.

Дейностите ще включват: краткосрочни програми за обучение, транснационални срещи за координаторите, които ще поддържат организацията на проекта и дейностите, извеждайки обучение в практиката и висококачествени образователни материали. Те включват данни за измерване на въздействието на проекта:въпросници, брой участници на дейностите за обучение, учебни материали и други, DVD-та като доказателства за работата по проекта, блог, свързан с училищните сайтове.

Надяваме се, че:
методология на проекта ще бъде използвана и от други училище; дейностите на на открито да имат увеличаващ се потенциал за обучението на децата. Ние ще използваме нашите богати градски и селски среди и ще се опитаме да увеличим въздействието на  тези дейности максимално; Ще засилим положителните  преживявания на нашите деца. В културни различия, в различните стилове на учене и опит ние откриваме богатство за обучението, което този проект може да предложи на персонала и учениците. Когато е възможно, се надяваме да вградим прогресивни и устойчиви практики за обучение в нашата учебна програма, обучение за всяка от групите чрез инициативи за иновативни практики. Добре планираните дейности могат да спомогнат за развитието на уменията на задаване на въпроси и критично мислене, които са необходими за нашите деца и да отговорят на социалните, икономическите и екологичните промени на живота в бързо променяща се Европа.
Когато ние споделяме идеи, инициативи и обучение  специфични за нашите институции и европейски страни, ние се надяваме това да доведе до повишаване и  на учителската мотивация. Резултатите ще бъдат огромни за всички участници в рамките на проекта, това  се дължи и на досегашния ни опит за работа в европейски проекти и разбиране на важността на задачите за разпространение на резултатите, за да достигнат те до по-широка аудитория, за да имат дълготраен ефект и наистина да ни накара да променим нашите виждания за това какво можем да се научи отвъд стените класната стая.

Повече за проекта ще научите на: https://twinspace.etwinning.net/26848/home

Страница 3 от 10

През учебната 2016/2017 година, езиков и изпитен център АВО предлага курс по английски език за всички ученици от 1-ви до 6-ти клас, който ще се провежда в 137 СУ „Ангел Кънчев“ Повече>>

AvoBell obyava 2015

Нашите партньори

Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ

ucha se

Нагоре