Този сайт използва бисквитки. Прочети повече...


Уважаеми потребители,


от 06.03.2023 г. 137 СУ "Ангел Кънчев" има изграден изцяло нов информационен сайт, достъпен на адрес: https://137su.org.
За актуална информация за дейността на училището, моля, посетете https://137su.org

Настоящата страница ще бъде активна до 30.3.2024 г.


 

През учебната 2014-2015 г. 2а клас участва в четири eTwinning проекта. Всички проекти са оценени високо и имат eTwinning награди.

Национални проекти, наградени с Национален знак за качество

Вълшебното „Благодаря“

Проектните дейности могат да бъдат разгледани тук: http://twinspace.etwinning.net/2361
Цели на проекта:
Да изградим в децата нагласа да търсят положителното в живота чрез личен пример и примера на възрастните около тях; да формират умение да откриват причини да бъдат благодарни; да развият емоционална интелигентност за изразяване и приемане на благодарност; да запознаем децата с приказки, стихотворения, песни и филми за благодарността на български и чуждестранни автори и да насърчим четенето; да приобщим родителите към учебно-възпитателния процес и да допринесем за съзнателното формиране на чувство за благодарност, както в децата, така и в самите тях; да интегрираме в проектните дейности деца със СОП и деца от различни етнически общности. Интерактивни методи, използвани за постигане на поставените цели:създаване на благоприятна атмосфера, беседа, визуализация,ситуационни игри,обсъждане, рефлексия(самонаблюдение). Други инструменти: интервю, анкета, онлайн гласуване. Иновативни дейности: 1.„Кошница с благодарност“(размяна на благодарности в края на всеки ден, формиране на способност да изразяваш и приемаш благодарност),2.„Палто на благодарността“(провокиращо способността на децата да откриват причини за благодарност); 3.„Дърво на благодарността“ или „За какво благодарят родителите?“(с участието на родители, учители и директори).

Великденска иТуин мания

Проектните дейности могат да бъдат разгледани тук: https://twinspace.etwinning.net/5913

 • Целите на проекта са насочени към две групи участници:
  » Учители: приобщаване към eTwinning общността на учители, които не говорят аглийски език и придобиване на умения за работа в twinspace.
  » Ученици: Да разговаряме с децата за Великденските традиции и за значимостта на Великден като християнски празник. Да ги въвлечем в интересни дейности, които да ги мотивират да учат и да ги привличат към училището(детската градина) като място, в което да споделят своите интереси и да творят. Да използваме ИКТ в обучението и да създадем интерес към тях. Да помогнем за развитието на някои ключови компетенции като: комуникиране на майчин език, компютърни умения, културни познания, социални и граждански компетенции. Педагогически методи: проучване(факти за Великден, великденска трапеза – децата, заедно с родителите търсят информация по темата), беседа, обобщение на информацията; работа в екипи(картичка за състезание, продукти за великденка изложба);състезание(участие в две национални състезания за най-красиво изработена великденска картичка и за най-красиво онлайн украсено яйце). Използване на онлайн инстументи в час(Padlet, Mentimeter) за по-добро сътрудничество между учениците в проекта.
 • В организирането на Великденска изложба в училище, участваха ученици от всички втори класове и ПИГ на втори и трети клас.
 • Международни проекти, наградени с Европейски знак за качество

 • A Treasure Chest of Wisdom
 • Партньори: България, Италия, Полша, Гърция, Испания
  Проектните дейности могат да бъдат разгледани тук: https://twinspace.etwinning.net/2360
  Цели на проекта: Основна цел – насърчаване на четенето
  » повишаване на ключовите компетенции: комуникация на роден и чужд език, дигитална, социална - работа в екип, толерантност;
  » способност да идентифицират ситуация, в която се намират с поука от изучено художествено произведение, правилна реакция, на базата на сравнението;
  » способност да избягват конфликтни ситуации(„Когато си ядосан преброй до 100 и тогава действай“);
  » повишаване на интереса към българската и европейската съкровищнища с мъдрост, съхранена в легендите, приказките, поговорките и басните на народите,
  » създаване на навици за редовно четене;
  » сплотяване на децата в класа;
  » интерес към културата на другите народи, желание за общуване;
  » изграждане на мост между поколенията и нагласа за вслушване в съветите на възрастните.
 • Организирането на eTwinning ден и изложбата с продукти от проекти привлече вниманието на колеги, родители и ученици, РИО София-град. Проектът може да се включи в учебните планове на начален етап, да се прибавят дейности, да се използва от други колеги и училища.
 • Проектът беше представен по време на Четвъртата национална конференция за Насърчаване на четенето, която се проведе в град Велико Търново, на Националните eTwinning награди в град София и по време на онлайн събитие, организирано в eTwinning Live.
 • eTwinEaster Fun
 • Проектните дейности могат да бъдат разгледани тук: https://twinspace.etwinning.net/5911
  Великден е един от най-важните християнски празници. За децата Великден е забава. И тази година празника събра деца от България, Белгия, Великобритания, Италия, Гърция, Полша, Чешка република, Румъния, Литва, Армения, Словакия и Украйна да празнуват заедно. Място на срещата: eTwinning.
  Цели на проекта:
  » да разговаряме с децата за значението на християнския празник Великден, за общото и различното в традициите на европейските страни;
  » да запознаем учениците със символите на Великден, традиционната храна за празника и с най-любопитните факти;
  » да използваме ИКТ в обучението; да повишим дигиталните умения, езиковите компетенции и да поощрим креативността;
  » чрез забавни проектни дейности да разнообразим учебния процес и да повишим мотивацията за учене.
  Проектът е продължение на “Easter activities” и “Easter activities 2013”. Създава реално усещане за принадлежност към една общност, каквато е европейската, с общи празници и традиции.

Проекти, получили национална eTwinning награда за 2015 г.

 • Вълшебното „Благодаря“

 • A Treasure Chest of Wisdom(проектът е получил същата престижна награда и в Италия)

eTwinning проекти, в които участва 3а клас през учебната 2015-2016 г.

„Съкровищница с мъдрост“ – национален проект за насърчаване на четенето.

Проектните дейности могат да бъдат разгледани тук:
https://twinspace.etwinning.net/11943

“Just Like Me”

Международен проект, който има за цел да формира социални и дигитални компетенции, както и да насърчи четенето. Акцент на проекта е толерантността, опознаването и приемането на различията, допринасянето за световния мир.
Проектните дейности могат да бъдат разгледани тук: https://twinspace.etwinning.net/9974

bk5 m

На 28.04.2015 в 137 СОУ "Ангел Кънчев" се проведе среща с Ангел Милошев представител от HP - България и ученици от 8 и 9 клас при 137 СОУ „Ангел Кънчев“ на тема „ИТ системи в големите корпорации, сигурност и защита на данните - Виртуализация и облачни технологии - Компютърна графика, компютърно зрение и изкуствен интелект“. BK6 hp

Темата предизвика огромен интерес и провокира много въпроси от страна на учениците.

Изказваме своята благодарност на създателите на този проект и специално на лектора Ангел Милошев.

BK1

BK2

BK3

BK4

Проектът цели да привлече ученици, а с тях учители, родители и местната общност, за да придобием всички заедно по положително отношение към нашата планета, да подобрим качеството на околната среда и нейното устойчивото развитие. Чрез проучване и оценка на нашите местни гори, да придобием представа за тяхното разнообразие на дървета, растения, животни. Чрез проектната дейност се цели обмяна на добри практики между училищата-партньори, учениците да разширяват познанията си по биология и екология, да се подобрява общия интерес към различни европейски езици. Проектът е в основата на формиране на активно европейско гражданство.

Чрез използване на английския език като мост, ние създадохме сайт и съвместен календар за 2014 година, с полезни съвети, цитати и поговорки за повишаване на осведомеността относно въпросите на околната среда, насърчаване използване богатството на европейските езици и култури. Идеята и на сайта, и на блога са да се осигури по-лесен достъп до нашите дейности.

За повече информация:
https://sites.google.com/site/feeltheforesthinkgreen/about-us
https://www.smore.com/x3qz
Очаква оценка от ЧРЧР-2013.

"Имало едно време ... една приказка" бе съвместен проект, разработен от европейски основни училища от Италия, Обединеното кралство, България, Румъния, Турция и Испания. Чрез този проект подобрихме  езиковите компетентности на нашите ученици по отношение на майчиния им език, както и на чужди езици. С цел да насърчим комуникацията между нашите образователни общности (училища, учители, ученици и родители) ние използвахме ИКТ в развитието и споделянето на резултатите от дейностите.

Прякото участие на ученици от 137 СОУ в мобилности в Турция /Гебзе/, Англия /Донкастър/ и Италия /Сицилия, Кампобело ди Ликата/ ще остави незабравими спомени в историята на училищата партньори. Много голям брой ученици бяха домакини и организатори на работни ателиета, по време на гостуване на партньорите в 137 СОУ през 2012 година. За най-силните моменти говорят снимките.

Once Upon a Time 137 SOU

Once Upon a Time 137 SOU

Once Upon a Time 137 SOU

Once Upon a Time 137 SOU

Once Upon a Time 137 SOU

Once Upon a Time 137 SOU

Once Upon a Time 137 SOU

По оперативна Програма ”Развитие на човешките  ресурси” 2007 - 2013, финансирана от Европейския съюз и съфинансирана от Европейския социален фонд, по Схема за безвъзмездна финансова помощ  BG051PO001-4.2-02  “Да направим училището привлекателно за младите хора”.
Водеща организация – Сдружение „Здравен форум”
Партньори – 119 СОУ „Акад.Михаил Арнаудов” и 137 СОУ „Ангел Кънчев”

Целта на проекта е  създаване на  условия за развитие на потенциала на всяко дете, за осигуряване на възможности за физическо, интелектуално и личностно развитие, пълноценна социална интеграция. Подобобряване на обучението, чрез разширяване на извънкласните и извън училищни дейности.

Една от специфичните цели която е залегнала в проекта е създаването на център за извънкласна и извънучилищна дейност за училища и ученици от Столична общинa.

Страница 1 от 3

През учебната 2016/2017 година, езиков и изпитен център АВО предлага курс по английски език за всички ученици от 1-ви до 6-ти клас, който ще се провежда в 137 СУ „Ангел Кънчев“ Повече>>

AvoBell obyava 2015

Нашите партньори

Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ

ucha se

Нагоре